Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวปุญชรัศมิ์ ชัยวรรณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวสัญญา เจริญศุภมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)


นายสามารถ คัญทัพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ