เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ปัจจุบันเปิดการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายคุณภาพทางการศึกษา และเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอเชียงของ เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนนำร่องการกระจายอำนาจการบริหาร จัดการศึกษา เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม  เป็นโรงเรียนต้นแบบของ การสอนภาษาจีน เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,308 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำการ 54 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูจ้างสอน 10 คน บุคลากรสนับสนุน 1 คน  ช่างไฟฟ้า ช.4  1 คน

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงของมีพื้นที่เขตบริการโรงเรียนอยู่ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน  ได้แก่

1.บ้านเวียงดอนชัย        หมู่ที่ 12

2.บ้านสบสม               หมู่ที่ 3

3.บ้านทุ่งดุก               หมู่ที่ 4

4.บ้านหาดไคร้             หมู่ที่ 7

5.บ้านโจ้โก้                หมู่ที่ 10

ใส่ความเห็น