Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวบัณฑิตา ยอดวงค์

ปฐมวัย


Mrs. Venus Ampo Dupit

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี