กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางนิศากร นวลแจ่ม

นายคมสัน สุสี

นายสันหวัช จันทอง