Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางภัทริญาภรณ์ ทิศพรม

ปฐมวัย


นางสาวสุทธิรา คำวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางประวีณา ไชยพุฒิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย