กลุ่มสาระภาษาไทย

นายวีระยุทธ ปัญญาแก้ว

นายวีระยุทธ ปัญญาแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นายธนะกร แก้วคำปา

นายธนะกร แก้วคำปา

กรรมการประจำกลุ่มสาระ
นายนฤเดช  สุริยะวงค์

นายนฤเดช สุริยะวงค์

นางสาวสิริรัตน์  ตาปัญโญ

นางสาวสิริรัตน์ ตาปัญโญ

นายเจษฎา  มุกประดับ

นายเจษฎา มุกประดับ