กลุ่มสาระภาษาไทย

นายวีระยุทธ ปัญญาแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายธนะกร แก้วคำปา

กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายนฤเดช สุริยะวงค์

นางสาวสิริรัตน์ ตาปัญโญ