กลุ่มสาระภาษาไทย

นายธนะกร แก้วคำปา

กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายนฤเดช สุริยะวงค์