Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางจรรยา ณ น่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวชลิตตา คำมูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวณัฐธิดา ไชยทน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี