Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นายสันหวัช จันทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางฐิติพร กันทะสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางชุติภา บริบูรณ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน