กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไพรัตน์ คำปา

นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย

นายจีระพงศ์ ฝาเรือนดี

นางสาวณัฐธิดา ไชยทน

นายอดิศักดิ์ กำแพงแก้ว

นางวิริยา ทาโน