กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอโนพร สาระคนธ์

นางอโนพร สาระคนธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นายไพรัตน์ คำปา

นายไพรัตน์ คำปา

นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย

นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย

นายวทัญญู สุรินธรรม

นายวทัญญู สุรินธรรม

นายอดิศักดิ์ กำแพงแก้ว

นายอดิศักดิ์ กำแพงแก้ว

นายจีระพงศ์  ฝาเรือนดี

นายจีระพงศ์ ฝาเรือนดี

นางสาวสุภัทรา เอียดปราบ

นางสาวสุภัทรา เอียดปราบ

นางสาวณัฐธิดา ไชยทน

นางสาวณัฐธิดา ไชยทน