กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอโนพร สาระคนธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายไพรัตน์ คำปา

นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย

นายอดิศักดิ์ กำแพงแก้ว

นายจีระพงศ์ ฝาเรือนดี

นางสาวณัฐธิดา ไชยทน