กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวสาริกา วงศ์ใหญ่

นางสาววิลาวรรณ เทพตัน

นางสาวพรทิวา ชมคำ

นางสาววทัญยา วงศ์ชัย

นายรัชชานนท์ มาสุข

นายสิทธิชัย อุทธิยา