กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวสาริกา วงศ์ใหญ่

นางสาวสาริกา วงศ์ใหญ่

นางสาววิลาวรรณ เทพตัน

นางสาววิลาวรรณ เทพตัน

นางสาวพรทิวา ชมคำ

นางสาวพรทิวา ชมคำ

นางสาววทัญยา วงศ์ชัย

นางสาววทัญยา วงศ์ชัย

นายรัชชานนท์ มาสุข

นายรัชชานนท์ มาสุข

นายสิทธิชัย อุทธิยา

นายสิทธิชัย อุทธิยา