ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  ตั้งอยู่ที่บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงของประมาณ 800 เมตร ห่างจาก  ตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 135 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประมาณ 75 กิโลเมตร ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอเชียงของ  ดังนั้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านสบสม (วันครู 2500)  มาเป็นโรงเรียนอนุบาลเชียงของ  ตั้งแต่ พ.ศ.2540  มาจนถึงปัจจุบันนี้ และใน ปีการศึกษา 2546 ได้รับการคัดเลือกประชาคมอำเภอเชียงของ ให้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันของอำเภอเชียงของ ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอำเภอในฝันของรัฐบาล