กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอารีย์ จินะราช

นางสาวอารีย์ จินะราช

หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายจักรพงษ์ เกษมศรี

นายจักรพงษ์ เกษมศรี

นายธนัช แก้วจำปา

นายธนัช แก้วจำปา