กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอารีย์ จินะราช

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอิสรีย์ ชัยวรรณะ

นายธนัช แก้วจำปา

นายจักรพงษ์ เกษมศรี