วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานชาติและสากล เปี่ยมล้นคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active learning และใช้กระบวนการบริหารจัดการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
  2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  3. สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยืน โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน
  4.  สร้างความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
  5. สร้างสรรค์และคิดค้นนวัติกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

เป้าประสงค์

นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะกระบวนการคิด เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติยึดมั่นวิถีประชาธิปไตย มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

ใส่ความเห็น