ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาศผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ครู กับผู้ปกครอง และมีการประชุมผู้ปกครองตามชั้นเรียนของตนเอง (Classroom Meeting) เพื่อพบปะสนทนา ปรึกษาหารือ แก้ปัญหา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป