Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวจิราพร แซ่ฟ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)


นางสาวสัญญา เจริญศุภมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)


นางสาวรสสุคนธ์ นันตา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)