Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวทิพวรรณ สุรินแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


Mrs. Venus Ampo Dupit

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวรสสุคนธ์ นันตา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)