Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางจินตนา เหล็มโสะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาวบัณฑิตา ยอดวงค์

ปฐมวัย


นางชุติภา บริบูรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์