Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาววิจตรา ใจปินตา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายสามารถ คัญทัพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวมณีรัตน์ สาระรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย