Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


Mr.T.Peter Jr. C. Binawe

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


นางนันท์นภัส อนันตสิทธิพงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางวิริยา ทาโน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี