กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563…ระดับชั้นอนุบาลจัดโรงเรียนอนุบาลเชียงของโครงการกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในอำเภอเชียงของ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

ภาพ : Aungkoon