Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวชลธิชา บุญสูง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางภัทริญาภรณ์ ทิศพรม

ปฐมวัย


นางสาววรรณศิกา พรมมินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)