แนะนำครูใหม่ 1/2562

ยินดีต้อนรับครูที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และครูจ้างสอน ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้แก่
  1. นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย (ครูกุ้ง) เอกเคมี
  1. นายณัฐพล เจริญเกียรติ์เจริญ (ครูโอ) เอกพลศึกษา
  1. นายจีระพงศ์ ฝาเรือนดี (ครูก๊อล์ฟ) เอกฟิสิกส์
  1. น.ส.ณัฐวดี สิมมา (ครูนิว) เอกประถม
  1. น.ส.สิริรัตน์ ตาปัญโญ (ครูน้ำฝน) เอกภาษาไทย
  1. น.ส.บุษราคัม เกิดเงิน (ครูปัด) เอกดนตรีสากล
  1. น.ส.อุษณี กันทา (ครูฟ้า) เอกดนตรีไทย
  1. นายนนทกานต์ แสนปลูก (ครูแท็ก) เอกสังคมศึกษา
  1. น.ส.ดารินทร์ ปันทะยม (ครูอ๊อก) เอกดนตรีไทย
  1. Mr.Arun Balaji Kannan (ครูอรุณ)เอกคณิตศาสตร์
 1. Mrs.Usha Palanivel (ครูอุษา)เอกวิทยาศาสตร์