ประกาศรายชื่อครูอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

7รายชื่อครูอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ศูนย์อบรมสพฐ.115 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช อาคารหอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ