Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวมารีย์ ชัยกุลธวัช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)


นางสาววิจตรา ใจปินตา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายสามารถ คัญทัพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ