Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นายจักรพงษ์ เกษมศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


Mr.T.Peter Jr. C. Binawe

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


นายวิษณุ สมศรี

ฝ่ายบริหาร