Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวชนันท์ บัวแสง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวสุทธิรา คำวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี