Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางกันธณา ศิริมังคลากุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวสัญญา เจริญศุภมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)


นางสาวธิดารัตน์ ใจซื่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์