Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวมณีรัตน์ สาระรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


Mr.T.Peter Jr. C. Binawe

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)