ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA)

18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเชียงของรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน (OBECQA) ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร