Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นายสามารถ คัญทัพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


Mrs. Venus Ampo Dupit

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวสัญญา เจริญศุภมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)