Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวมณีรัตน์ สาระรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวธิดารัตน์ ใจซื่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวจิราพร แซ่ฟ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)