Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวทิวาพร โพธิ์โต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวจิดาภา จันทิมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์