ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555

                     ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก และได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง นายอัครเดช  ยมภักดี ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 (รางวัลอันทรงคุณค่าของ สพฐ.:  OBEC AWARDS) ด้านการบริหารจัดการ และนางสมลักษ์ สมจิตต์ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 6 (รางวัลอันทรงคุณค่าของ สพฐ.: OBEC AWARDS) สาขาการสอนภาษาไทย ด้านวิชาการ

                      ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับรางวัล โครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลแม่พิมพ์ตัวอย่าง โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ปรับปรุง 46  จำนวน 1 หลัง (งบประมาณ 17,700,000 บาท)

                      ปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้เปิดทำการสอนโปรแกรม EIS (English for Integrated Studies) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน โดยทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดใน 3 รายวิชา เด็กหญิงสุภาวดี ฉ เจริญผล ได้รับรางวัลนักเรียนคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ  นักเรียนระดับประถมศึกษาชนะเลิศการประกวด ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดเชียงราย และวงโยธวาทิตได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษานานาชาติประเภทถ้วย ง ของกรมพลศึกษา ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานระดับประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติระดับประเทศ และ นายอัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเชียงราย ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

                     ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทพาเหรด ระดับภาคเหนือ และได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดวงโยธยาทิตของนักเรียน นักศึกษาระดับนานาชาติ ประเภท พาเหรด Display  และ Marching   โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ในการประเมินโรงเรียน และนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก นางสมลักษณ์  สมจิตต์ ตำแหน่งครูชำนาญพิเศษ ได้ผ่านการประเมินให้เข้าสู่ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ สาขาการสอนภาษาไทย

                     ปีการศึกษา  2559   ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาฑิตประเภท Drum Dual ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านการประเมินคุณภาพระดับองค์กร(SCQA) ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างหอประชุม/โรงอาหาร แบบ 101 ล-27 พิเศษ งบประมาณ 12,161,000  บาท

                      ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ระดับนานาชาติ Asia Junior Championship ประเภท Display ณ ประเทศมาเลเซีย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Drum Dual และ พาเหรด ระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง

                     ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นแห่งประเทศไทย จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ,ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคเหนือประเภทการประชันตีกลอง(Drum Dual) และได้รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทพาเหรดและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.324-55 ก.เขตแผ่นดินไหว งบประมาณ 24,000,000 บาท

                     ปีการศึกษา 2562 ดร.อัครเดช  ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับรางวัลพระราชทาน เข็มนามาภิไธยย่อ “สธ” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย