Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นายสามารถ คัญทัพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวฐิดาภรณ์ ใจวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)