Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาววทันยา วงศ์ชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายสันหวัช จันทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)