Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นายสันหวัช จันทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายอดิเรก ยอดเมือง

ฝ่ายบริหาร


นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)