Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวเมธาวดี วิฑูรย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


นางชุติภา บริบูรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย