ข้อมูลผู้บริหาร

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
นางกฤติยา คำฟู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
นายแทน เพชรศิลารักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ