Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


นายมนต์ชัย สีปิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางภัทริญาภรณ์ ทิศพรม

ปฐมวัย