Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางนิศากร นวลแจ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


Mrs. Venus Ampo Dupit

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี