ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นป.1-ป.5 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ รายละเอียดตามประกาศ