ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรแกรม

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนMEP ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนEIS ห้องเรียนแผนวิทย์-คณิต ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนดนตรีและวิชาชีพ รายงานตัววันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์