สอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563…โรงเรียนอนุบาลเชียงของเป็นสนามสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3ในการนี้มีท่าน ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการคุมสอบให้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ ตลอดถึงมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้ผลการสอบตามสภาพจริงของนักเรียน โดยมีดร.อัครเดช ยมภักดี พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ