Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางมัทนา กุลชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาวรสสุคนธ์ นันตา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)


นางสาววทันยา วงศ์ชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม