ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาล 1 – 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 ให้มอบตัววันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์