โรงเรียนขุนขวากวิทยาเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562…โรงเรียนขุนขวากวิทยาอ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเชียงของเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป