Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


นางสาวเมธาวดี วิฑูรย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)