Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นายสามารถ คัญทัพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาววทันยา วงศ์ชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายกิตติศักดิ์ สุวรรณทา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์