เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์