อบรมโครงการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 ธันวาคม 2563…. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายจัดอบรมโครงการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายเผยแพร่ความรู้กฎหมายสัญจร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร