อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว.21)

วันที่ 11 ตุลาคม 2563….ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว.21) โดยมี นายวิเชียร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด และนายยุทธนา กันทาเดช รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ศน.วีรัตน์ สานุมิตร ศน.ศธจ เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช