อบรมหลักสูตรลูกเสือ-ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติดในเขตชายแดนไทย-ลาว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562…โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดอบรมหลักสูตรลูกเสือ-ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติดในเขตชายแดนไทย-ลาว ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ