อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคำนวณ เพื่อการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 12 กันยายน 2563…โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดอบรมให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคำนวณ เพื่อการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร บรรยาย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วย COLA Model ผ่านZoom ร่วมกับทีมวิทยากรภายในของโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการอบรมให้แก่คณะครูตลอดทั้งวัน ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช